آشپزخانه اسنوا

slide-78d6521
slide-7dc24af
slide-5da092b

شرح پروژه:

آشپزخانه واقعیت مجازی اسنوا که کاربران در آن امکان تعامل با یخچال و دیگر وسایل موجود در آشپزخانه را دارند.

 

بستر اجرایی: هدست (VR)

آخرین پروژه ها